Leensjop
Business / Financial Services

Uitleg van de ratio’s

Uitleg van de ratio’s

Een gezond bedrijf is belangrijk voor de continuïteit. Veel ondernemers hebben te maken met kredietverstrekkers, zoals banken, die verwachten dat het bedrijf gezonde cijfers laat zien. Om te meten of een bedrijf gezond is, worden er drie belangrijke ratio’s gemeten op basis van de winst- en verliesrekening. Deze ratio’s worden hieronder uitgelegd.

Liquiditeit
De liquiditeit van een bedrijf geeft aan of het bedrijf voldoende middelen heeft om aan kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen.

Er zijn twee soorten liquiditeitsratio’s: de quick ratio en de current ratio.

Quick ratio
Bij de quick ratio wordt de voorraad van het bedrijf niet meegenomen. Dit kan een goed beeld geven van de financiële situatie als de voorraad een lage omloopsnelheid heeft.

Vb. Een juwelier heeft een voorraad met een hoge waarde. Deze voorraad kan niet gebruikt worden om kortlopende schulden mee af te lossen. Het is logisch dat deze waarde niet meetelt in de liquiditeitsberekening.

Formule quick ratio: (Vlottende activa – voorraad) / kort vreemd vermogen

Current ratio
Bij de current ratio wordt de voorraad wel meegenomen in de berekening. Men gaat er vanuit dat de voorraad ingezet kan worden voor het aflossen van kortlopende schulden.

Formule current ratio: Vlottende activa / kort vreemd vermogen

Solvabiliteitsratio
Het solvabiliteitskengetal zegt iets over de korte termijn én over de lange termijn. Het geeft een indicatie van hoe goed een bedrijf in staat is om kortlopende en langlopende schulden te kunnen aflossen.

De solvabiliteit van een bedrijf kan op verschillende manieren worden berekend. Eén van de formules is deze:

Formule solvabiliteit: totaal vermogen / vreemd vermogen

Rentabiliteitsratio
Het rentabiliteitskengetal geeft aan hoeveel procent winst het bedrijf behaald op basis van het eigen vermogen, vreemd vermogen of het totaal vermogen. Dit zorgt voor drie verschillende kengetallen.

Belangrijk bij het berekenen van de rentabiliteit is de tijdswaarde van geld. Een Engelse term voor de tijdswaarde van geld is ”time value of money” (TVM). Het is ook mogelijk om de rentabiliteitskengetallen te berekenen voor een project. Zo kan een ondernemer berekenen wat de rentabiliteit is van het geïnvesteerde vermogen in een project. Als een ondernemer op basis van toekomstige kasstromen de rentabiliteit van een project berekend wordt dit de ”netto contante waarde” genoemd.

Er zijn drie manieren om de rentabiliteit te berekenen (op basis van eigen vermogen (REV), vreemd vermogen (RVV) of totaal vermogen (RTV).

REV: nettowinst / gemiddeld eigen vermogen
RVV: nettowinst / gemiddeld vreemd vermogen
RTV: nettowinst / gemiddeld totaal vermogen

Hefboomeffect
Stel, een ondernemer wil 10% rendement behalen op ingelegd vermogen. Hij heeft €1.000,- eigen geld ingelegd en €1.000,- van de bank geleend. Over het geleende geld moet hij 5% rente betalen aan de bank. Als hij 10% rendement behaald, zal hij uiteindelijk €150,- winst behalen ((€2.000,- * 1,10)-(€1.000,- * 0,05))

Er is in dit geval spraken van een positief hefboomeffect van €50,- (5% van het vreemd vermogen). 0